���������.��������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.56
0.00
0.00
0.56
99.44%
รวม
2
0.56
0.00
0.00
0.56
99.44%
×