���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.71
0.00
0.02
1.69
98.84%
รายจ่ายลงทุน
157
28.76
0.24
2.57
25.95
90.23%
รวม
159
30.46
0.24
2.59
27.63
90.71%
×