���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
12
7.81
0.12
4.25
3.28
41.96%
รายจ่ายลงทุน
39
20.40
2.55
15.75
2.10
10.28%
รวม
51
28.21
2.67
20.01
5.37
19.05%
×