���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
11
7.65
0.14
1.62
5.89
76.97%
รายจ่ายลงทุน
39
20.40
0.69
13.89
5.82
28.52%
รวม
50
28.05
0.83
15.51
11.71
41.74%
×