���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
11
10.15
0.00
1.32
8.65
85.20%
รายจ่ายลงทุน
39
20.40
0.00
3.31
17.02
83.45%
รวม
50
30.55
0.00
4.64
25.67
84.03%
×