���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
11
10.15
0.00
0.52
9.49
93.49%
รายจ่ายลงทุน
39
20.40
0.00
3.05
17.29
84.75%
รวม
50
30.55
0.00
3.57
26.78
87.66%
×