���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
12
5.18
0.00
2.69
2.36
45.67%
รายจ่ายลงทุน
70
4.00
0.00
2.92
1.08
27.08%
รวม
82
9.17
0.00
5.60
3.45
37.57%
×