������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
2.26
0.00
0.00
2.26
100.00%
รายจ่ายลงทุน
2
3.49
0.00
0.00
3.40
97.38%
รวม
3
5.75
0.00
0.00
5.66
98.41%
×