������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.04
0.00
0.02
0.02
40.00%
รายจ่ายลงทุน
1
3.12
0.00
2.59
0.53
16.92%
รวม
2
3.16
0.00
2.62
0.54
17.22%
×