���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
5
40.90
0.76
0.00
40.14
98.14%
รายจ่ายลงทุน
10
28.62
0.00
27.42
1.20
4.20%
รวม
15
69.52
0.76
27.42
41.34
59.47%
×