���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
7
57.16
0.00
0.12
57.04
99.78%
รายจ่ายลงทุน
10
28.62
0.00
23.58
5.04
17.61%
รวม
17
85.78
0.00
23.71
62.08
72.37%
×