���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
7
57.16
0.00
0.01
57.15
99.98%
รายจ่ายลงทุน
10
28.62
0.00
22.26
6.37
22.24%
รวม
17
85.78
0.00
22.27
63.52
74.04%
×