���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
5.94
0.00
0.00
5.94
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
19.82
0.00
18.06
1.77
8.92%
รวม
2
25.77
0.00
18.06
7.71
29.93%
×