��������������������������������������������� (������������������������������������)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.24
0.00
0.00
0.24
100.00%
รายจ่ายลงทุน
192
141.11
0.00
36.49
103.00
73.00%
รวม
195
141.34
0.00
36.49
103.24
73.04%
×