������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
53
32.78
26.03
0.00
6.75
20.58%
รายจ่ายลงทุน
5
40.41
0.00
21.32
19.08
47.23%
รวม
58
73.18
26.03
21.32
25.83
35.29%
×