���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
10
4.07
0.45
3.61
0.00
0.00%
รายจ่ายลงทุน
4
15.97
0.00
12.01
3.97
24.84%
รวม
14
20.04
0.45
15.62
3.97
19.80%
×