เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
133
65.33
0.00
65.33
0.00
0.00%
2
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
1
19.82
0.00
18.06
1.77
8.91%
3
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
15.49
0.00
13.63
1.86
12.00%
4
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
2
10.82
0.00
9.45
1.36
12.57%
5
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
5
54.56
0.00
43.82
10.75
19.69%
6
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
70
4.00
0.00
2.92
1.08
27.08%
7
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
3
8.11
0.00
5.85
2.26
27.90%
8
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
2
2.79
0.00
1.65
1.14
40.81%
9
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
21
76.10
0.00
44.40
31.70
41.65%
10
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
53
108.02
0.00
56.38
51.64
47.80%
11
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
1.20
0.00
0.40
0.80
66.66%
12
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
0.27
0.00
0.00
0.27
98.23%
13
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
2
13.23
0.00
0.00
13.23
100.00%
รวม
295
379.74
0.00
261.88
117.86
31.03%
×