เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
3
2.42
0.00
0.00
2.42
100.00%
2
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
1.06
0.00
0.00
1.06
100.00%
3
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
3
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
4
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.32
0.00
0.00
0.32
100.00%
5
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
6
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.00
0.07
100.00%
7
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
8
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
9
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
4
5.76
0.09
0.00
5.66
98.37%
10
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
2
3.84
0.00
0.13
3.71
96.60%
11
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2
4.64
0.00
1.63
3.01
64.79%
12
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
271
81.61
0.76
30.50
49.22
60.31%
13
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
60.00%
14
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
3
1.70
0.80
0.00
0.90
52.78%
15
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
6
1.71
0.00
0.00
0.86
50.22%
16
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2
16.22
0.00
8.64
7.58
46.75%
17
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
51
28.21
0.83
15.51
11.84
41.98%
18
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
58
73.18
0.17
46.82
26.19
35.79%
19
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
9
2.14
0.68
0.69
0.76
35.72%
20
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
3
0.57
0.38
0.00
0.20
34.75%
21
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
3
0.56
0.38
0.00
0.19
32.95%
22
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
3
0.47
0.30
0.02
0.15
30.95%
23
โครงการชลประทานมุกดาหาร
34
71.44
11.70
27.49
20.93
29.30%
24
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
5
16.10
0.00
9.63
4.66
28.95%
25
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
162
192.91
141.03
0.00
51.24
26.56%
26
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
14
20.04
0.45
15.62
3.97
19.79%
27
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.56
0.45
0.00
0.11
19.67%
28
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.76
0.00
0.18
19.49%
29
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.76
0.00
0.18
19.49%
30
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.76
0.00
0.18
19.45%
31
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
3
1.26
1.02
0.00
0.24
19.05%
32
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
2
1.03
0.85
0.00
0.18
17.81%
33
สนง.ประมงจังหวัด
2
1.03
0.85
0.00
0.18
17.78%
34
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
1.04
0.85
0.00
0.18
17.74%
35
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
2
0.90
0.74
0.00
0.16
17.39%
36
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
3
0.22
0.17
0.00
0.04
17.00%
37
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
2
1.13
0.94
0.00
0.18
16.30%
38
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
2
1.03
0.86
0.00
0.17
16.09%
39
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
3
4.10
0.00
2.62
0.54
13.26%
40
โรงพยาบาลมุกดาหาร
16
9.83
0.00
8.11
1.02
10.41%
41
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
3
1.85
1.08
0.59
0.18
9.97%
42
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
12.73
0.00
11.56
1.17
9.19%
43
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
200
146.43
10.77
129.20
4.20
2.86%
44
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
8.69
6.53
1.98
0.18
2.11%
45
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
2.47
0.00
2.47
0.00
0.00%
46
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
7
0.74
0.55
0.19
0.00
0.00%
47
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
1
0.13
0.00
0.13
0.00
0.00%
48
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00%
49
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
50
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
51
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
913
723.69
185.52
313.54
204.94
28.31%
×