เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
2.47
0.00
2.47
0.00
0.00%
2
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
7
0.74
0.55
0.19
0.00
0.00%
3
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
1
0.13
0.00
0.13
0.00
0.00%
4
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00%
5
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
195
141.34
10.77
127.76
2.81
1.99%
6
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
8.69
6.53
1.98
0.18
2.11%
7
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
12.73
0.00
11.56
1.17
9.19%
8
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
3
1.85
1.08
0.59
0.18
9.97%
9
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
2
1.03
0.86
0.00
0.17
16.09%
10
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
2
1.13
0.94
0.00
0.18
16.30%
11
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
2
3.16
0.00
2.62
0.54
17.21%
12
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
2
0.90
0.74
0.00
0.16
17.39%
13
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
2
0.34
0.00
0.28
0.06
17.64%
14
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
1.04
0.85
0.00
0.18
17.74%
15
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
0.21
0.17
0.00
0.04
17.74%
16
สนง.ประมงจังหวัด
2
1.03
0.85
0.00
0.18
17.78%
17
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
2
1.03
0.85
0.00
0.18
17.81%
18
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
3
1.26
1.02
0.00
0.24
19.05%
19
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.76
0.00
0.18
19.45%
20
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.76
0.00
0.18
19.49%
21
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.76
0.00
0.18
19.49%
22
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.56
0.45
0.00
0.11
19.67%
23
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
14
20.04
0.45
15.62
3.97
19.79%
24
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159
191.25
141.03
0.00
50.22
26.26%
25
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
3
0.47
0.30
0.02
0.15
30.95%
26
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
3
0.56
0.38
0.00
0.19
32.95%
27
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
3
0.57
0.38
0.00
0.20
34.75%
28
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
9
2.14
0.68
0.69
0.76
35.72%
29
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
58
73.18
0.17
46.82
26.19
35.79%
30
โครงการชลประทานมุกดาหาร
5
22.97
11.70
1.76
9.50
41.38%
31
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
50
28.05
0.83
15.51
11.71
41.73%
32
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2
16.22
0.00
8.64
7.58
46.75%
33
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
3
1.70
0.80
0.00
0.90
52.78%
34
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
15
69.52
0.76
27.42
41.34
59.46%
35
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2
4.64
0.00
1.63
3.01
64.79%
36
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
2
3.84
0.00
0.13
3.71
96.60%
37
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
3
5.75
0.09
0.00
5.66
98.40%
38
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
3
2.42
0.00
0.00
2.42
100.00%
39
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
1.06
0.00
0.00
1.06
100.00%
40
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
3
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
41
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.32
0.00
0.00
0.32
100.00%
42
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
43
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.00
0.07
100.00%
44
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
45
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
รวม
587
627.94
185.52
265.82
176.60
28.12%
×