เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
2
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
2.47
0.00
1.99
0.47
19.21%
3
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
12.73
0.00
5.82
6.91
54.31%
4
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
195
141.34
0.00
36.49
103.24
73.04%
5
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
17
85.78
0.00
22.27
63.51
74.03%
6
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
50
30.55
0.00
4.64
25.67
84.03%
7
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
3
1.85
0.00
0.24
1.61
87.03%
8
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.10
0.84
89.20%
9
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
2
1.13
0.00
0.11
1.02
90.40%
10
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
2
0.90
0.00
0.09
0.82
90.55%
11
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
2
0.90
0.00
0.08
0.83
91.50%
12
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159
191.18
0.00
9.04
181.65
95.01%
13
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
7
0.74
0.00
0.01
0.70
95.02%
14
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.04
0.91
96.06%
15
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
2
1.03
0.00
0.04
0.99
96.29%
16
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
3
0.94
0.00
0.03
0.91
97.10%
17
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
3
1.01
0.00
0.03
0.98
97.10%
18
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.02
0.93
98.35%
19
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
0.21
0.00
0.00
0.20
98.37%
20
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
3
5.75
0.00
0.00
5.66
98.40%
21
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
1.04
0.00
0.02
1.02
98.44%
22
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
3
1.26
0.00
0.02
1.24
98.60%
23
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
3
1.70
0.00
0.02
1.68
98.61%
24
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
2
1.03
0.00
0.01
1.02
98.82%
25
โครงการชลประทานมุกดาหาร
6
22.97
0.00
0.23
22.74
99.00%
26
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
9
2.14
0.00
0.02
2.12
99.08%
27
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
14
20.04
0.00
0.18
19.86
99.09%
28
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.56
0.00
0.00
0.56
99.43%
29
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
58
73.18
0.00
0.17
73.02
99.77%
30
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2
4.64
0.00
0.00
4.63
99.77%
31
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
8.68
0.00
0.01
8.66
99.83%
32
โรงพยาบาลมุกดาหาร
4
2.55
0.00
0.00
2.54
99.85%
33
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2
16.22
0.00
0.00
16.22
100.00%
34
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
10.32
0.00
0.00
10.32
100.00%
35
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
2
3.84
0.00
0.00
3.84
100.00%
36
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
2
3.16
0.00
0.00
3.16
100.00%
37
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
3
2.42
0.00
0.00
2.42
100.00%
38
สนง.ประมงจังหวัด
2
1.02
0.00
0.00
1.02
100.00%
39
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
3
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
40
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
2
0.34
0.00
0.00
0.34
100.00%
41
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.32
0.00
0.00
0.32
100.00%
42
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
43
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
1
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
44
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.00
0.07
100.00%
45
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
รวม
592
659.62
0.00
81.70
575.43
87.23%
×