สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
21.47
10.44
0.04
48.64%
รายจ่ายลงทุน
2
30.95
6.23
23.35
20.13%
รวม
3
52.42
16.67
23.39
31.81%
×
×