���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
256
12.09
3.09
7.88
65.18%
รวม
256
12.09
3.09
7.88
65.18%
×
×