���������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
4.56
3.73
0.00
81.65%
รวม
3
4.56
3.73
0.00
81.65%
×
×