จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
6.49
0.33
0.00
5.01%
รายจ่ายลงทุน
4
2.92
0.49
0.00
16.79%
รวม
8
9.42
0.82
0.00
8.67%
×
×