��������������������������������������������� (������������������������������������)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
2.59
0.00
0.84
32.59%
รายจ่ายลงทุน
3
2.50
1.45
0.54
21.65%
รวม
5
5.09
1.45
1.38
27.21%
×
×