เงินกู้-COVID-19

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.04
0.04
0.00
100.00%
2
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
4
1.33
1.32
0.00
98.75%
3
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
1
0.18
0.17
0.00
92.62%
4
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3
4.56
3.73
0.00
81.65%
5
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
2
19.73
13.31
0.00
67.45%
6
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.05
0.03
0.00
61.81%
7
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2
7.51
4.38
0.00
58.41%
8
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
3
52.42
16.67
23.39
31.81%
9
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
8
9.42
0.82
0.00
8.67%
10
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
132.40
0.00
0.00
0.00%
11
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
278
31.42
0.00
3.33
0.00%
12
โรงพยาบาลมุกดาหาร
16
20.00
0.00
2.48
0.00%
13
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
0.12
0.00
0.12
0.00%
14
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.00%
15
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
351
279.21
40.47
29.32
14.49%
×