เงินกู้-COVID-19

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
72.25
72.25
0.00
100.00%
2
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1
60.10
60.10
0.00
100.00%
3
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
3
45.86
45.86
0.00
100.00%
4
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
2
19.67
19.67
0.00
100.00%
5
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
72
15.54
15.54
0.00
100.00%
6
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3
10.19
10.19
0.00
100.00%
7
โรงพยาบาลมุกดาหาร
8
10.17
10.17
0.00
100.00%
8
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
1
4.32
4.32
0.00
100.00%
9
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1
1.59
1.59
0.00
100.00%
10
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
5
1.33
1.33
0.00
100.00%
11
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
0.65
0.65
0.00
100.00%
12
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.41
0.41
0.00
100.00%
13
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.40
0.40
0.00
100.00%
14
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.32
0.32
0.00
100.00%
15
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
1
0.23
0.23
0.00
100.00%
16
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
1
0.18
0.18
0.00
100.00%
17
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
2
0.12
0.12
0.00
100.00%
18
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.07
0.07
0.00
100.00%
19
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.04
0.04
0.00
100.00%
20
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
2
0.02
0.02
0.00
100.00%
21
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
5
7.77
6.20
0.00
79.89%
22
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
1
0.96
0.71
0.00
73.48%
23
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
10
11.32
2.28
0.00
20.12%
รวม
153
263.53
252.67
0.00
95.88%
×