เงินกู้-COVID-19

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
1
0.94
0.00
0.00
0.00%
2
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
2
0.02
0.00
0.00
0.00%
3
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.00%
4
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
0.01
0.00
0.00
0.00%
5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00%
6
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00%
7
โรงพยาบาลมุกดาหาร
16
9.83
8.11
1.02
10.42%
8
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
48.47
25.73
11.43
23.58%
9
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
5
5.09
1.45
1.38
27.21%
10
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
3
15.76
9.35
4.60
29.20%
11
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.01
60.00%
12
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
256
12.09
3.09
7.88
65.18%
13
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
7
3.03
0.00
2.18
71.71%
14
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1
0.16
0.00
0.14
86.08%
15
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4
12.85
0.00
12.14
94.44%
รวม
329
108.28
47.72
40.78
37.66%
×