เงินกู้-COVID-19

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
1.32
1.32
0.00
99.62%
2
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1
11.19
11.12
0.00
99.37%
3
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.00%
รวม
3
12.53
12.44
0.00
99.28%
×