เงินกู้-COVID-19

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
282
61.57
2.81
27.10
44.01%
2
โรงพยาบาลมุกดาหาร
23
42.66
6.17
19.30
45.24%
3
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
10
12.02
0.00
7.53
62.67%
4
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.04
0.00
0.02
66.67%
5
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
4.67
0.00
3.94
84.33%
6
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
1
0.29
0.00
0.27
94.41%
7
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4
23.12
0.00
22.39
96.85%
8
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.33
0.00
0.33
98.79%
9
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
120.71
0.51
120.17
99.55%
10
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1
60.27
0.00
60.25
99.96%
11
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
4
59.65
0.00
59.65
100.00%
12
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
2
19.67
0.00
19.67
100.00%
13
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
1
4.32
0.00
4.32
100.00%
14
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1
1.59
0.00
1.59
100.00%
15
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
4
1.33
0.00
1.33
100.00%
16
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
0.65
0.00
0.65
100.00%
17
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.41
0.00
0.41
100.00%
18
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.40
0.00
0.40
100.00%
19
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
1
0.18
0.00
0.18
100.00%
20
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
1
0.16
0.00
0.16
100.00%
21
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
2
0.12
0.00
0.12
100.00%
22
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.07
100.00%
23
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.04
0.00
0.04
100.00%
24
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
100.00%
25
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.01
100.00%
รวม
377
414.33
9.49
349.96
84.46%
×