อบต.หนองเอี่ยน

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
100.00%
รวม
30,700.00
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
100.00%
×
×
×