ทต.กกตูม

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหินกอง เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
25,600.00
0.00
25,600.00
5,100.00
83.38%
2
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกตูม เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
25,600.00
0.00
25,600.00
5,100.00
83.38%
3
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก่งนาง เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
170,000.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
0.00%
4
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคำผักกูด เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
170,000.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
0.00%
5
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม สังกัดเทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
1,837,200.00
0.00
0.00
0.00
1,837,200.00
0.00%
รวม
2,238,600.00
51,200.00
0.00
51,200.00
2,187,400.00
2.29%
×
×
×