อบต.ชะโนดน้อย

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย้อมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,500.00
0.00
30,500.00
200.00
99.34%
2
ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบากศ์เมตร พร้อมขยายท่อเมน แบบบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านโนนทัน ตำบลชะโนดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
1,199,000.00
0.00
890,000.00
890,000.00
309,000.00
74.22%
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.30045ซอยห้วยลอกกอก 1 หมู่ที่ 5 บ้านนองยาง ตำบล ชะโนดน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
600,000.00
393,900.00
0.00
393,900.00
206,100.00
65.65%
4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองยางพัฒนา 11 หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
600,000.00
388,000.00
0.00
388,000.00
212,000.00
64.66%
5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองยางพัฒนา 3 หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
700,000.00
0.00
444,000.00
444,000.00
256,000.00
63.42%
6
ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบากศ์เมตร (ระบบโซล่าเซล) แบบบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านชะโนด ตำบลชะโนดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
657,000.00
0.00
0.00
0.00
657,000.00
0.00%
รวม
3,786,700.00
812,400.00
1,334,000.00
2,146,400.00
1,640,300.00
56.68%
×
×
×