ทต.ดอนตาล

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตาล กว้าง 4 เมตร ยาว 424 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,696 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
583,000.00
540,000.00
0.00
540,000.00
43,000.00
92.62%
2
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอยหน่อพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตาล จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,635.80 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
871,000.00
620,000.00
0.00
620,000.00
251,000.00
71.18%
3
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเสนีย์พัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,178 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
736,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
236,000.00
67.93%
4
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนครูเอี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตาล จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,359 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
788,000.00
0.00
0.00
0.00
788,000.00
0.00%
5
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยธรรมรักษา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตาล กว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,510 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
830,000.00
0.00
0.00
0.00
830,000.00
0.00%
รวม
3,808,000.00
1,660,000.00
0.00
1,660,000.00
2,148,000.00
43.59%
×
×
×