อบต.หนองสูงใต้

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดจันทราราม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
29,000.00
0.00
29,000.00
1,700.00
94.46%
2
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรุณสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
29,000.00
0.00
29,000.00
1,700.00
94.46%
3
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านโคกกลาง - บ้านแวง มห.ถ. 52-006 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,690 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10,140 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองส
5,252,000.00
3,459,000.00
0.00
3,459,000.00
1,793,000.00
65.86%
4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 รหัสสายทาง มห.ถ. 52-034 (สายบ้านโคกหินกอง - นาขี้ทูต) ตำบลหนองสูงใต้ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปีกข้างทางเชื่อม 9 เมตร ยาว 17 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,996 ตารางเม
2,997,000.00
1,643,684.00
0.00
1,643,684.00
1,353,316.00
54.84%
5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 (สายบ้านแวงใหม่ - บ้านเหล่าน้อย) รหัสสายทาง มห.ถ. 52-030 ตำบลหนองสูงใต้ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,585 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,340 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์
3,804,000.00
2,085,860.00
0.00
2,085,860.00
1,718,140.00
54.83%
รวม
12,114,400.00
7,246,544.00
0.00
7,246,544.00
4,867,856.00
59.82%
×
×
×