อบต.ป่งขามดงหมู

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมุ่งพัฒนา-ซอยข้าง อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านนิคมทหารผ่านศึก 3 ตำบลดงหมู กว้าง 5 เมตร ยาว 1,110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,550 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ป่งข
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
100.00%
2
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่งขาม องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,495.00
0.00
30,495.00
205.00
99.33%
3
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมะรุกขาราม องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,495.00
0.00
30,495.00
205.00
99.33%
4
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะรุกขาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
2,028,700.00
0.00
1,620,000.00
1,620,000.00
408,700.00
79.85%
5
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิเวศน์วิหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
2,028,700.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
428,700.00
78.86%
6
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบล ป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
2,400,000.00
0.00
1,875,000.00
1,875,000.00
525,000.00
78.12%
7
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกหวาย-ซอย หนองทะเล หมู่ที่ 9 บ้านโคกสวาท ตำบลป่งขาม กว้าง 4 เมตร ยาง 2,060 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,240 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 -0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านให
3,976,000.00
0.00
2,690,000.00
2,690,000.00
1,286,000.00
67.65%
8
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินแดน 1 หมู่ที่ 2 บ้านนิคมทหารผ่านศึก 2 ตำบลดงหมู กว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่างข้างละ 0 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จ
2,686,000.00
1,673,000.00
0.00
1,673,000.00
1,013,000.00
62.28%
9
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสร้อย หมู่ที่ 3 บ้านนิคมทหารผ่านศึก 3 ตำบลดงหมู กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จั
2,495,000.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
995,000.00
60.12%
10
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้าน นิคมทหารผ่านศึก 3 ตำบลดงหมู กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัด
2,044,000.00
0.00
1,228,500.00
1,228,500.00
815,500.00
60.10%
รวม
20,719,800.00
4,733,990.00
10,513,500.00
15,247,490.00
5,472,310.00
73.59%
×
×
×