งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
41
170.46
12.28
4.35
16.62
2.54%
9.75%
2
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
12
6.98
0.00
0.86
0.86
12.36%
12.36%
3
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
15
7.97
2.41
2.47
4.88
31.02%
61.21%
4
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
17
9.60
0.39
3.05
3.44
31.77%
35.83%
5
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
5
0.54
0.00
0.23
0.23
42.93%
42.93%
6
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
13
2.33
0.68
1.14
1.82
48.97%
78.09%
7
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
57
124.80
6.00
81.65
87.64
65.42%
70.22%
รวม
160
322.69
21.75
93.75
115.50
29.05%
35.79%
×