งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
7
2.86
0.25
1.53
1.78
53.41%
62.21%
2
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
14
3.09
0.00
1.84
1.84
59.61%
59.61%
3
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.20
0.00
0.13
0.13
67.51%
67.51%
4
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
15
15.01
0.00
13.40
13.40
89.29%
89.29%
รวม
38
21.15
0.25
16.90
17.15
79.90%
81.09%
×