งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
13
11.28
0.02
0.63
0.65
5.57%
5.72%
2
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
10
19.02
13.26
3.31
16.57
17.41%
87.11%
3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
11
40.18
0.37
10.12
10.49
25.17%
26.09%
4
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
17
11.91
0.99
3.89
4.89
32.69%
41.05%
5
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
15
13.27
0.06
4.69
4.76
35.37%
35.85%
6
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
17
16.16
0.03
5.90
5.93
36.54%
36.72%
7
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
24
2.64
0.00
1.19
1.19
45.06%
45.06%
8
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
254
162.36
5.31
82.76
88.07
50.97%
54.24%
9
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
14
26.69
0.43
13.62
14.06
51.03%
52.65%
10
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
16
3.67
0.02
2.16
2.19
58.85%
59.51%
รวม
391
307.18
20.50
128.28
148.78
41.75%
48.43%
×