งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงการคลัง
30
29.56
0.01
7.58
7.59
25.63%
25.66%
2
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
84
123.66
36.23
56.31
92.54
45.53%
74.83%
3
กระทรวงมหาดไทย
177
440.75
19.24
201.00
220.24
45.60%
49.97%
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
185
624.13
134.88
355.73
490.61
56.99%
78.60%
5
กระทรวงสาธารณสุข
65
142.78
38.41
83.83
122.24
58.71%
85.61%
6
กระทรวงอุตสาหกรรม
9
2.71
0.29
1.71
2.01
63.32%
74.20%
7
กระทรวงคมนาคม
79
530.80
140.72
361.05
501.77
68.02%
94.53%
8
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
22
12.22
0.00
8.39
8.39
68.66%
68.66%
9
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13
1.86
0.00
1.31
1.31
70.31%
70.31%
10
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11
4.73
0.02
3.39
3.40
71.64%
71.96%
11
กระทรวงศึกษาธิการ
450
453.84
36.04
332.08
368.12
73.17%
81.11%
12
กระทรวงพาณิชย์
15
5.95
0.17
4.39
4.56
73.76%
76.62%
13
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
31
18.03
0.55
13.35
13.90
74.04%
77.08%
14
กระทรวงกลาโหม
9
1.75
0.00
1.32
1.32
75.40%
75.40%
15
สำนักนายกรัฐมนตรี
24
3.20
0.00
2.50
2.50
78.18%
78.18%
16
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
12
2.01
0.00
1.59
1.59
79.47%
79.47%
17
กระทรวงยุติธรรม
41
41.41
0.54
33.02
33.56
79.73%
81.05%
18
กระทรวงแรงงาน
64
12.18
0.21
9.81
10.02
80.52%
82.28%
19
กระทรวงวัฒนธรรม
27
4.51
0.00
3.64
3.64
80.60%
80.60%
20
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
382
733.06
53.00
591.00
643.99
80.62%
87.84%
21
กระทรวงพลังงาน
3
1.00
0.00
0.82
0.82
81.82%
81.82%
22
หน่วยงานของศาล
6
0.24
0.00
0.24
0.24
100.00%
100.00%
รวม
1,739
3,190.36
460.31
2,074.06
2,534.37
65.01%
79.43%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
2
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.09
0.00
0.09
0.09
100.00%
100.00%
3
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
2
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
4
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
5
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.24
0.00
0.24
0.24
99.92%
99.92%
6
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
10
4.66
0.00
4.46
4.46
95.78%
95.78%
7
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
1.19
0.00
1.09
1.09
91.26%
91.26%
8
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.46
0.00
0.41
0.41
90.65%
90.65%
9
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
8
1.97
0.00
1.78
1.78
90.60%
90.60%
10
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
9
7.56
0.05
6.73
6.78
89.06%
89.73%
11
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
31
112.07
0.00
99.39
99.39
88.69%
88.69%
12
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
6.55
0.03
5.78
5.82
88.31%
88.81%
13
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
4
0.30
0.00
0.26
0.26
88.01%
88.01%
14
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
17
29.03
0.48
25.34
25.83
87.28%
88.95%
15
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
62
195.33
0.73
169.40
170.13
86.72%
87.09%
16
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
8
255.97
3.76
221.31
225.07
86.45%
87.92%
17
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
79
30.83
2.71
26.61
29.32
86.31%
95.11%
18
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
263
248.82
11.85
210.52
222.37
84.60%
89.36%
19
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
20
3.83
0.32
3.22
3.54
84.10%
92.45%
20
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
13
4.14
0.00
3.45
3.45
83.47%
83.47%
21
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
4.65
0.21
3.85
4.07
82.86%
87.47%
22
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
14
3.30
0.03
2.71
2.75
82.25%
83.18%
23
โรงพยาบาลมุกดาหาร
20
49.43
0.01
40.51
40.52
81.96%
81.98%
24
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
3
1.00
0.00
0.82
0.82
81.82%
81.82%
25
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
18
6.02
0.00
4.90
4.90
81.47%
81.47%
26
โครงการชลประทานมุกดาหาร
107
639.15
49.34
517.17
566.52
80.91%
88.63%
27
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
27
4.51
0.00
3.64
3.64
80.60%
80.60%
28
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
9
2.75
0.00
2.21
2.21
80.55%
80.55%
29
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
15
5.48
0.00
4.41
4.41
80.46%
80.46%
30
กอ.รมน.
13
2.47
0.00
1.97
1.97
79.56%
79.56%
31
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
12
2.01
0.00
1.59
1.59
79.47%
79.47%
32
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.96
0.00
1.54
1.54
78.57%
78.57%
33
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
22
5.04
0.00
3.92
3.92
77.74%
77.74%
34
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.09
0.00
0.07
0.07
77.44%
77.44%
35
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
16
1.50
0.00
1.15
1.15
76.63%
76.63%
36
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
37
23.06
0.00
17.58
17.58
76.21%
76.21%
37
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
9
1.75
0.00
1.32
1.32
75.40%
75.40%
38
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
22
9.64
0.00
7.23
7.23
75.04%
75.04%
39
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
31
18.03
0.55
13.35
13.90
74.04%
77.08%
40
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
1.81
0.00
1.34
1.34
73.97%
73.97%
41
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
15
5.95
0.17
4.39
4.56
73.76%
76.62%
42
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
16
8.42
0.00
6.15
6.15
72.99%
72.99%
43
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
19
45.34
0.11
33.07
33.17
72.93%
73.16%
44
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.70
0.00
0.51
0.51
72.66%
72.66%
45
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
34
379.43
89.13
274.22
363.35
72.27%
95.76%
46
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.95
0.00
1.41
1.41
72.21%
72.21%
47
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
10
4.65
0.02
3.32
3.34
71.53%
71.86%
48
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
13
1.86
0.00
1.31
1.31
70.31%
70.31%
49
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
4.37
0.00
3.07
3.07
70.27%
70.27%
50
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
5
1.48
0.01
1.04
1.04
69.95%
70.55%
51
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
16
1.60
0.00
1.09
1.09
68.35%
68.35%
52
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
8
5.10
0.06
3.47
3.53
68.01%
69.18%
53
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
25
24.54
0.00
16.56
16.56
67.48%
67.48%
54
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
18
18.64
3.73
12.57
16.29
67.42%
87.41%
55
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.24
0.00
0.16
0.16
66.84%
66.84%
56
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
34
8.76
0.59
5.85
6.43
66.73%
73.42%
57
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
18
9.63
0.00
6.36
6.36
66.05%
66.05%
58
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
15
10.99
2.15
7.11
9.26
64.64%
84.20%
59
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
9
2.71
0.29
1.71
2.01
63.32%
74.20%
60
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
5.10
0.00
3.11
3.11
60.89%
60.89%
61
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
37
149.41
51.59
85.06
136.64
56.92%
91.45%
62
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
25
13.97
0.00
7.90
7.90
56.57%
56.57%
63
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
14
7.04
0.00
3.97
3.97
56.40%
56.40%
64
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
23.61
7.96
12.61
20.57
53.39%
87.12%
65
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16
57.06
5.98
28.85
34.84
50.56%
61.05%
66
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
42
93.11
38.40
43.16
81.56
46.35%
87.59%
67
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
29
5.71
0.00
2.63
2.63
46.18%
46.18%
68
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
25
55.66
8.58
24.18
32.76
43.43%
58.85%
69
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
13
8.52
0.03
2.33
2.36
27.34%
27.68%
70
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
26
10.14
6.41
2.47
8.89
24.38%
87.58%
71
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
8
3.25
2.34
0.70
3.04
21.65%
93.44%
72
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
10
37.29
27.60
7.73
35.33
20.74%
94.75%
73
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
24
41.58
3.41
6.70
10.11
16.11%
24.31%
74
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
146
256.09
131.12
35.02
166.15
13.67%
64.87%
75
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
41
177.78
10.56
12.05
22.61
6.77%
12.71%
76
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
6
21.77
0.00
0.58
0.58
2.65%
2.65%
รวม
1,739
3,190.36
460.31
2,074.06
2,534.37
65.01%
79.43%
×