งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.19
0.19
0.00
0.19
99.97%
2
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
11
0.69
0.69
0.00
0.69
99.94%
3
กอ.รมน.
15
3.47
2.72
0.00
2.72
78.35%
รวม
27
4.35
3.60
0.00
3.60
82.71%
×