งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
74
30.06
28.38
0.92
29.30
97.48%
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
12
5.26
5.05
0.00
5.05
95.93%
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
10
6.92
6.35
0.08
6.43
92.84%
4
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
13
9.18
8.18
0.00
8.18
89.03%
5
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
30
8.88
7.78
0.00
7.78
87.61%
6
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
3.04
2.65
0.00
2.65
87.22%
7
โครงการชลประทานมุกดาหาร
93
331.72
262.26
22.74
285.00
85.91%
8
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
4.95
4.02
0.00
4.02
81.23%
9
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
3.83
2.96
0.03
2.99
78.22%
10
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
28
10.05
7.52
0.18
7.69
76.56%
11
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
5
2.99
2.26
0.00
2.26
75.80%
12
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
20
10.33
7.43
0.02
7.45
72.07%
13
สนง.ประมงจังหวัด
16
2.39
1.55
0.00
1.55
65.11%
รวม
333
429.60
346.39
23.97
370.36
86.21%
×