งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
5
1.86
1.81
0.00
1.81
97.23%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
47
444.44
333.31
98.42
431.73
97.13%
3
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
26
127.53
72.58
41.17
113.75
89.19%
รวม
78
573.83
407.70
139.60
547.29
95.37%
×