งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
50
223.04
196.83
18.24
215.07
96.42%
2
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
10
12.67
7.96
3.90
11.86
93.64%
3
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
7
1.22
1.08
0.00
1.08
88.36%
4
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
70
166.28
74.59
67.49
142.08
85.44%
5
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
6
2.57
1.90
0.00
1.90
73.95%
6
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
32
18.16
11.91
1.23
13.14
72.31%
7
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
21
17.42
6.88
4.32
11.20
64.27%
รวม
196
441.35
301.14
95.17
396.31
89.79%
×