งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.27
0.24
0.00
0.24
87.96%
2
โรงพยาบาลมุกดาหาร
17
33.44
27.33
0.94
28.27
84.53%
3
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
115
102.05
48.44
21.85
70.29
68.88%
รวม
135
135.76
76.01
22.79
98.80
72.77%
×