งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กอ.รมน.
11
1.63
0.00
1.38
1.38
84.49%
84.49%
2
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.43
0.00
0.37
0.37
85.91%
85.91%
3
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.01
0.00
0.01
0.01
98.59%
98.59%
รวม
22
2.07
0.00
1.76
1.76
84.85%
84.85%
×