งบส่วนราชการ

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงพาณิชย์
13
9.99
6.36
3.60
9.96
36.07%
99.71%
2
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
24
35.50
15.92
19.52
35.44
54.98%
99.83%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
104
149.48
55.93
93.52
149.46
62.56%
99.98%
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
311
661.57
26.76
477.52
504.28
72.17%
76.22%
5
กระทรวงมหาดไทย
213
475.47
102.70
369.74
472.44
77.76%
99.36%
6
กระทรวงสาธารณสุข
126
321.85
19.84
299.25
319.09
92.97%
99.14%
7
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16
6.75
0.00
6.40
6.40
94.78%
94.80%
8
กระทรวงศึกษาธิการ
471
517.94
8.79
503.69
512.47
97.24%
98.94%
9
กระทรวงอุตสาหกรรม
16
2.75
0.06
2.69
2.75
97.85%
100.00%
10
กระทรวงคมนาคม
125
622.94
8.16
614.57
622.73
98.65%
99.96%
11
กระทรวงแรงงาน
61
15.77
0.16
15.60
15.76
98.91%
99.92%
12
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
36
15.80
0.00
15.69
15.69
99.32%
99.32%
13
กระทรวงการคลัง
27
5.65
0.01
5.63
5.64
99.48%
99.68%
14
กระทรวงยุติธรรม
80
54.25
0.17
54.00
54.17
99.53%
99.84%
15
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
417
470.92
1.29
468.91
470.20
99.57%
99.84%
16
กระทรวงพลังงาน
5
1.30
0.00
1.30
1.30
99.74%
99.99%
17
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
1.95
0.00
1.95
1.95
99.98%
99.98%
18
หน่วยงานของศาล
5
0.31
0.00
0.31
0.31
100.00%
100.00%
19
สำนักนายกรัฐมนตรี
28
4.17
0.00
4.17
4.17
100.00%
100.00%
20
กระทรวงกลาโหม
9
1.80
0.00
1.80
1.80
100.00%
100.00%
21
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
6
1.81
0.00
1.81
1.81
100.00%
100.00%
22
กระทรวงวัฒนธรรม
20
5.37
0.00
5.37
5.37
100.00%
100.00%
รวม
2,124
3,383.34
246.16
2,967.02
3,213.18
87.69%
94.97%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
1
0.19
0.00
0.19
0.19
100.00%
100.00%
2
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.09
0.00
0.09
0.09
100.00%
100.00%
3
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
4
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
18
5.53
0.00
5.53
5.53
100.00%
100.00%
5
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
25
10.43
0.00
10.43
10.43
100.00%
100.00%
6
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
25
10.97
0.00
10.97
10.97
100.00%
100.00%
7
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
2
0.12
0.00
0.12
0.12
100.00%
100.00%
8
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.30
0.00
0.30
0.30
100.00%
100.00%
9
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
10
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
20
5.37
0.00
5.37
5.37
100.00%
100.00%
11
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
6
1.81
0.00
1.81
1.81
100.00%
100.00%
12
กอ.รมน.
17
3.28
0.00
3.28
3.28
100.00%
100.00%
13
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
9
1.80
0.00
1.80
1.80
100.00%
100.00%
14
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
15
1.93
0.00
1.93
1.93
100.00%
100.00%
15
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
41
340.28
0.00
340.28
340.28
100.00%
100.00%
16
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
12
1.77
0.00
1.77
1.77
100.00%
100.00%
17
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
13
9.44
0.00
9.44
9.44
100.00%
100.00%
18
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
12
5.82
0.00
5.82
5.82
100.00%
100.00%
19
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
3
0.24
0.00
0.24
0.24
100.00%
100.00%
20
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.86
0.00
0.86
0.86
100.00%
100.00%
21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
16
6.75
0.00
6.75
6.75
99.99%
99.99%
22
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
3
0.46
0.00
0.46
0.46
99.99%
99.99%
23
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.58
0.00
0.58
0.58
99.99%
99.99%
24
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
5
1.60
0.00
1.60
1.60
99.99%
99.99%
25
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
10
2.79
0.00
2.79
2.79
99.99%
99.99%
26
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
7
0.98
0.00
0.98
0.98
99.99%
99.99%
27
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
24
10.01
0.00
10.01
10.01
99.99%
99.99%
28
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
10
11.19
0.00
11.19
11.19
99.98%
99.98%
29
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
11
1.95
0.00
1.95
1.95
99.98%
99.98%
30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
9.05
0.00
9.04
9.04
99.94%
99.94%
31
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
14
7.32
0.00
7.32
7.32
99.93%
99.93%
32
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
44
23.68
0.00
23.66
23.66
99.92%
99.92%
33
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
11
5.84
0.00
5.84
5.84
99.92%
99.92%
34
สนง.ประมงจังหวัด
19
2.59
0.00
2.59
2.59
99.89%
99.89%
35
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
12
3.12
0.01
3.12
3.12
99.83%
100.00%
36
โครงการชลประทานมุกดาหาร
148
362.02
0.00
361.36
361.36
99.81%
99.81%
37
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
12
5.02
0.00
5.01
5.01
99.81%
99.81%
38
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
5
1.30
0.00
1.30
1.30
99.74%
99.99%
39
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
24
54.01
0.04
53.85
53.89
99.69%
99.78%
40
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
15
7.05
0.00
7.03
7.03
99.67%
99.67%
41
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
23
8.25
0.00
8.22
8.22
99.62%
99.62%
42
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
8
3.52
0.00
3.51
3.51
99.60%
99.60%
43
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
50
41.06
0.11
40.88
40.99
99.57%
99.84%
44
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
5
1.79
0.00
1.78
1.78
99.51%
99.51%
45
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
15
14.88
0.00
14.80
14.80
99.44%
99.44%
46
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
27
18.75
0.00
18.64
18.64
99.37%
99.37%
47
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
18
3.80
0.02
3.77
3.80
99.35%
100.00%
48
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
30
12.06
0.07
11.98
12.04
99.28%
99.85%
49
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
2.45
0.00
2.43
2.43
99.14%
99.14%
50
โรงพยาบาลมุกดาหาร
30
216.78
0.01
214.31
214.33
98.86%
98.86%
51
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
22
134.92
0.00
133.31
133.31
98.80%
98.80%
52
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
23
6.49
0.00
6.41
6.41
98.75%
98.75%
53
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
15
5.69
0.06
5.61
5.68
98.65%
99.76%
54
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
33
31.97
0.06
31.47
31.53
98.46%
98.64%
55
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
22
10.77
0.00
10.56
10.56
98.09%
98.09%
56
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
16
2.75
0.06
2.69
2.75
97.85%
100.00%
57
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
10
2.91
0.00
2.83
2.83
97.30%
97.30%
58
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
30
5.50
0.00
5.35
5.35
97.24%
97.24%
59
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
5
0.71
0.01
0.69
0.71
97.17%
98.71%
60
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
19
5.79
0.16
5.62
5.77
97.05%
99.80%
61
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
72
278.53
8.11
270.29
278.40
97.03%
99.95%
62
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
12
4.12
0.05
4.00
4.05
96.90%
98.22%
63
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
257
300.05
5.89
289.83
295.72
96.59%
98.55%
64
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
59
32.46
1.20
31.26
32.46
96.30%
99.99%
65
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
22
70.96
2.79
68.16
70.96
96.06%
100.00%
66
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
29
13.16
0.00
12.63
12.63
95.99%
95.99%
67
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
48
252.32
11.02
241.31
252.32
95.63%
100.00%
68
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
15
6.66
0.00
6.31
6.31
94.70%
94.73%
69
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
93
104.77
19.82
84.64
104.46
80.78%
99.70%
70
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
149
365.23
26.76
248.29
275.06
67.98%
75.30%
71
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
24
35.80
13.37
22.22
35.60
62.08%
99.43%
72
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
140
161.42
0.00
95.92
95.92
59.42%
59.42%
73
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
24
35.50
15.92
19.52
35.44
54.98%
99.83%
74
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
33
111.23
55.93
55.29
111.23
49.71%
100.00%
75
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
77
152.66
78.30
72.15
150.45
47.25%
98.54%
76
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
13
9.99
6.36
3.60
9.96
36.07%
99.71%
รวม
2,124
3,383.34
246.16
2,967.02
3,213.18
87.69%
94.97%
×