งบส่วนราชการ

������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
20
36.45
0.00
4.59
4.59
12.57%
12.57%
2
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14
28.20
3.30
4.14
7.44
14.68%
26.37%
3
กระทรวงมหาดไทย
127
234.55
6.93
94.66
101.59
40.35%
43.31%
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
108
155.25
195.42
84.05
279.46
54.13%
180.00%
5
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
72
294.20
37.14
161.68
198.82
54.95%
67.57%
6
กระทรวงคมนาคม
82
280.03
102.82
157.55
260.37
56.26%
92.98%
7
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
381
500.92
138.45
319.22
457.67
63.72%
91.36%
8
กระทรวงสาธารณสุข
128
343.31
82.54
241.11
323.65
70.23%
94.27%
9
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13
175.99
14.66
126.05
140.71
71.62%
79.95%
10
กระทรวงแรงงาน
57
35.68
0.36
25.56
25.93
71.65%
72.66%
11
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
54
302.49
3.64
219.51
223.15
72.57%
73.77%
12
สำนักนายกรัฐมนตรี
28
3.02
0.00
2.23
2.23
73.86%
73.86%
13
กระทรวงพลังงาน
6
0.83
0.00
0.62
0.62
74.57%
74.57%
14
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
11
2.94
0.00
2.23
2.23
75.77%
75.77%
15
กระทรวงยุติธรรม
88
36.56
0.03
27.86
27.89
76.21%
76.29%
16
กระทรวงกลาโหม
8
1.69
0.00
1.30
1.30
76.95%
76.95%
17
กระทรวงศึกษาธิการ
405
335.63
22.85
270.32
293.17
80.54%
87.34%
18
กระทรวงอุตสาหกรรม
13
3.07
0.00
2.56
2.56
83.28%
83.28%
19
กระทรวงวัฒนธรรม
28
17.22
1.62
14.36
15.99
83.42%
92.86%
20
กระทรวงการคลัง
23
3.78
0.01
3.30
3.31
87.24%
87.47%
21
กระทรวงพาณิชย์
18
8.87
0.32
8.51
8.83
95.96%
99.53%
รวม
1,684
2,800.67
610.07
1,771.43
2,381.50
63.25%
85.03%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
2
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
3
0.33
0.00
0.33
0.33
100.00%
100.00%
3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
12
0.56
0.00
0.56
0.56
100.00%
100.00%
4
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
21
4.86
0.00
4.86
4.86
100.00%
100.00%
5
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
5
0.28
0.00
0.28
0.28
100.00%
100.00%
6
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
25
6.00
0.00
6.00
6.00
100.00%
100.00%
7
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
9
4.10
0.00
4.08
4.08
99.42%
99.42%
8
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
8
4.15
0.00
4.05
4.05
97.51%
97.51%
9
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
18
8.87
0.32
8.51
8.83
95.96%
99.53%
10
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
17
18.04
0.00
16.76
16.76
92.90%
92.90%
11
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
5
1.26
0.00
1.16
1.16
91.50%
91.50%
12
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
9
60.02
0.00
54.30
54.30
90.46%
90.46%
13
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
21
22.31
1.07
19.90
20.97
89.20%
94.00%
14
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.76
0.00
0.67
0.67
88.61%
88.61%
15
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
18
14.70
0.00
12.95
12.95
88.07%
88.07%
16
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
5.39
0.00
4.74
4.74
87.88%
87.88%
17
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
11
85.98
1.73
75.25
76.98
87.52%
89.53%
18
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
4.59
0.00
4.01
4.01
87.50%
87.50%
19
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
9
3.19
0.00
2.78
2.78
87.43%
87.43%
20
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
95
245.38
21.45
212.81
234.25
86.72%
95.46%
21
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
240
235.08
2.07
202.97
205.04
86.34%
87.22%
22
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
22
15.56
0.18
13.19
13.37
84.80%
85.96%
23
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
28
17.22
1.62
14.36
15.99
83.42%
92.86%
24
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
13
3.07
0.00
2.56
2.56
83.28%
83.28%
25
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
4
1.23
0.01
1.01
1.02
82.07%
82.81%
26
โครงการชลประทานมุกดาหาร
146
79.78
4.83
65.39
70.22
81.96%
88.01%
27
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
57
27.79
0.51
22.77
23.29
81.94%
83.79%
28
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
17
27.26
0.00
21.97
21.97
80.59%
80.59%
29
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
22
1.77
0.01
1.42
1.43
80.37%
80.67%
30
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
16
6.44
0.00
5.18
5.18
80.34%
80.34%
31
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
11
0.76
0.00
0.60
0.60
78.98%
78.98%
32
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
28
11.96
0.10
9.35
9.45
78.14%
79.01%
33
สนง.ประมงจังหวัด
18
14.26
0.62
11.01
11.62
77.18%
81.50%
34
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
8
1.69
0.00
1.30
1.30
76.95%
76.95%
35
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
13
6.90
0.00
5.28
5.28
76.41%
76.41%
36
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
9
4.69
0.00
3.57
3.57
76.05%
76.05%
37
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
11
2.94
0.00
2.23
2.23
75.77%
75.77%
38
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
49
28.34
0.03
21.26
21.28
75.00%
75.10%
39
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
6
0.83
0.00
0.62
0.62
74.57%
74.57%
40
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.26
0.00
0.19
0.19
73.21%
73.21%
41
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
20
126.41
14.98
92.50
107.47
73.17%
85.02%
42
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
3.41
0.00
2.48
2.48
72.66%
72.66%
43
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.02
0.00
0.02
0.02
72.48%
72.48%
44
กอ.รมน.
16
2.24
0.00
1.62
1.62
72.14%
72.14%
45
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
14
25.76
0.36
18.45
18.82
71.64%
73.05%
46
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
14
3.32
0.00
2.37
2.37
71.51%
71.51%
47
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
12
171.40
14.66
122.04
136.70
71.20%
79.75%
48
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
2.31
0.00
1.62
1.62
70.14%
70.14%
49
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
34
212.41
1.91
140.19
142.09
65.99%
66.89%
50
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
29
6.44
0.96
4.07
5.03
63.16%
78.05%
51
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
31
205.92
72.81
123.63
196.44
60.04%
95.39%
52
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
24
163.08
33.71
92.82
126.53
56.91%
77.58%
53
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
108
155.25
195.42
84.05
279.46
54.13%
180.00%
54
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
52
26.73
6.75
14.06
20.81
52.61%
77.85%
55
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
20
1.49
0.00
0.74
0.74
49.31%
49.31%
56
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
9
40.87
0.00
19.98
19.98
48.88%
48.88%
57
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
10
56.36
29.98
25.91
55.89
45.96%
99.16%
58
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
41
17.75
0.02
8.01
8.04
45.15%
45.29%
59
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
11
193.67
116.34
77.33
193.67
39.93%
99.99%
60
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
14
52.38
0.00
17.91
17.91
34.18%
34.18%
61
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
25
90.90
0.00
28.52
28.52
31.37%
31.37%
62
โรงพยาบาลมุกดาหาร
30
92.53
61.09
23.56
84.66
25.46%
91.49%
63
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
39
71.10
3.43
14.57
17.99
20.48%
25.30%
64
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
20
25.76
19.82
5.04
24.87
19.56%
96.51%
65
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
14
28.20
3.30
4.14
7.44
14.68%
26.37%
66
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
20
36.45
0.00
4.59
4.59
12.57%
12.57%
67
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
5
8.12
0.00
1.00
1.00
12.29%
12.29%
68
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
18
1.03
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
69
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
9
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
1,684
2,800.67
610.07
1,771.43
2,381.50
63.25%
85.03%
×