งบจังหวัด

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2
3.07
0.00
2.14
2.14
69.72%
69.72%
2
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
2
1.24
0.00
0.63
0.63
50.80%
50.80%
3
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
1
0.85
0.00
0.43
0.43
49.92%
49.92%
4
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
8.00
0.00
2.28
2.28
28.53%
28.53%
5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.88
0.00
0.16
0.16
18.32%
18.32%
6
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
1
12.28
12.28
1.96
0.00
16.00%
0.00%
7
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
2
1.39
0.00
0.20
0.20
14.21%
14.21%
8
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.94
0.00
0.03
0.03
3.64%
3.64%
9
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4
72.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
4
53.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11
โครงการชลประทานมุกดาหาร
2
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
12
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
1
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
2
3.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
14
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯมุกดาหาร
1
0.84
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
27
184.51
12.28
7.83
5.87
4.24%
3.18%
×