งบจังหวัด

������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
34
16.69
0.00
16.69
16.69
100.00%
100.00%
2
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
7
3.43
0.00
3.43
3.43
99.89%
99.89%
3
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.50
0.00
0.50
0.50
99.80%
99.80%
4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
1
0.73
0.00
0.71
0.71
96.75%
96.75%
5
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
8.00
0.00
5.69
5.69
71.12%
71.12%
6
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
4
56.40
0.00
27.35
27.35
48.49%
48.49%
7
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
1.36
0.00
0.65
0.65
47.81%
47.81%
8
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
1
1.72
0.00
0.48
0.48
28.14%
28.14%
9
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2
34.99
0.00
3.69
3.69
10.54%
10.54%
10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
1
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
54
143.82
0.00
59.19
59.19
41.15%
41.15%
×