งบกลุ่มจังหวัด

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
1.73
0.00
1.62
1.62
94.17%
94.17%
2
โครงการชลประทานมุกดาหาร
2
35.00
0.00
29.85
29.85
85.28%
85.28%
3
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
39
19.15
2.95
16.20
19.15
84.60%
99.99%
4
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.30
0.00
0.25
0.25
81.77%
81.77%
5
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
21.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
45
77.97
2.95
47.92
50.87
61.45%
65.23%
×