���������.��������������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
0.43
0.00
0.37
0.37
85.91%
85.91%
รายจ่ายภาพรวม
10
0.43
0.00
0.37
0.37
85.91%
85.91%
×